با توجه به عرضه شامپو ها با بسته بندی جدید و همچنین با افزایش قیمت شامپوها; تعداد بسیار محدودی شامپو با بسته بندی قدیمی و با همان قیمت قبلی عرضه میگردد.